هر گاه شنیدید: دعای «هفت هیکل» یا «هفت حصار» یکی از دعاهای قرآنی بسیار مجرب و قوی مخصوص گشایش کار فوری و سریع می‌باشد … لطفاً باور نکنید. توضیحات تکمیلی در نشانی زیر:

https://hajferdowsi.help/3783


hajferdowsihelp

دفتر حضرت حاج فردوسی

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store