هر گاه شنیدید: دعای «هفت هیکل» یا «هفت حصار» یکی از دعاهای قرآنی بسیار مجرب و قوی مخصوص گشایش کار فوری و سریع می‌باشد … لطفاً باور نکنید. توضیحات تکمیلی در نشانی زیر:

https://hajferdowsi.help/3783


حکایت «التماس دعا» گفتن ما مردم به یکدیگر، دقیقاً شبیه داستان چوپان دروغگوست. اینقدر الکی به یکدیگر التماس دعا گفته‌ایم که دیگر کسی باور نمی‌کند نیازمند دعا هستیم … ادامه‌ی این تحلیل جالب در نشانی زیر:

https://hajferdowsi.help/3785


استفاده از راه‌های سریع ترک اعتیاد، خطرناک بوده و چون موجب تغییرات ناگهانی در بدن می‌شود، در خیلی از موارد، منجر به تخریب بدن و وارد آمدنِ آسیب‌های جدّی به ظاهر و باطن جسم می‌گردد، اما راه دیگری برای ترک اعتیاد هست که بی‌خطر است … ادامه در نشانی زیر:

https://hajferdowsi.help/4737


عده‌ای از دعاها بنا به نظم کلی زندگی آدم‌ها که هیچ جوره خدشه‌بردار نیست، سریع اجابت نمی‌شوند. زمانْ لازم است تا به بهترین شکل ممکن و در عالی‌ترین شرایط و زمان‌ها محقق شود … ادامه در نشانی زیر:

https://hajferdowsi.help/3777


در سایت‌های اینترنتی زیادی می‌بینید که برای خواندن و همراه داشتن دعای شش قفل، خواص عجیب و غریبی ذکر می‌کنند … اما یک نکته‌ی کلیدی را نمی‌گویند. آن نکته‌ی کلیدی در نشانی زیر آمده است:

https://hajferdowsi.help/3779


یک سال از شیوع جهانی بیماری عجیب کرونا / کووید ۱۹ می‌گذرد؛ ولی هنوز بشر نتوانسته است واکسن قطعی برایش بسازد. کشورهای مختلف، در تقلا و تلاش برای ساختن واکسن و یافتن راه درمان این بیماری هستند که تا کنون، نتایج اندکی داشته است … ادامه در:

https://hajferdowsi.help/3980


امروزه با پیشرفت تکنولوژی، علوم غریبه نیز دچار تحوّل شده و پیشرفت کرده است. دعانویسان هم مجهز به تکنولوژی شده‌اند و «آنلاین» عمل می‌کنند!! … ادامه‌ی این مطلب جالب را در نشانی زیر بخوانید:
https://hajferdowsi.help/3795


نویسنده همچنین برای این که «التماس دعای تعارفی» را از یک مکالمه‌ی خشک و بی‌تأثیر خارج نماید، پیشنهاد داده است:

«شاید در ظاهر، جواب التماس دعا بسیار محدود باشد، اما ما می‌توانیم با استفاده از موقعیتی که در آن حضور داریم و همینطور با توجه به شخص مقابلمان پاسخ‌های بسیار خلاقانه‌ای بیان کنیم. (در التماس دعای جدّی، جواب التماس دعا، استجابت است نه پاسخ‌های بسیار خلاقانه) … ادامه‌ی این مطلب خنده‌دار را در نشانی زیر بخوانید:

https://hajferdowsi.help/3771


تمام انسان‌ها به دنبال فرمولی برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی هستند و هیچ کسی موفق به یافتن این فرمول نمی‌شود. چرا نمی‌توان به موفقیت رسید؟ فرمول رسیدن به موفقیت چیست؟

جواب در نشانی زیر:

https://hajferdowsi.help/3638


امروزه برای کاهش درد زایمان، راهکارهای مختلفی پیشنهاد می‌شود که بعضی از آنها، خالی از خطر نیست. آنچه در علوم غریبه به عنوان راهکار زایمان آسان و بدون درد آمده را در نشانی زیر بخوانید:

https://hajferdowsi.help/3624

hajferdowsihelp

دفتر حضرت حاج فردوسی

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store